อุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์

admin, 21 March 2014, Comments Off on อุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์
Categories: แนะนำสินค้าและการบริการ
Tags: ,

ความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว กำลังซื้อของประชาชนสูงขึ้น การตื่นตัว ด้านสุขภาพของประชาชน การขาดประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์บางประเภท ทำให้ต้องสั่งซื้อเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์ที่มีราคาแพงและใช้เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจน ความต้องการยกระดับการรักษาพยาบาลในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีการลงทุนด้านโรงพยาบาลและสถานรักษาโรคประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพยท์ของไทย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท และมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป แต่โดยภาพกว้าง ๆ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมาก ทั้งบริษัทผู้ผลิต บริษัทผู้นำเข้า และบริษัทตัวแทนจำหน่าย ที่จะเข้ามาแข่งขันเพื่อนำเสนอ  ผลิตภัณฑ์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษากระดูกทางการแพทย์ของไทยจะมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมต่างประเทศ นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเป็นเครื่องมือโฆษณา และสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดดังนี้

1.บรรจุภัณฑ์ของวัสดุสิ้นเปลืองด้านการแพทย์  ควรมีรูปแบบทันสมัย สีสัน รูปร่างกระทัดรัด ตลอดจนการใช้ตัวอักษรควรจะเด่นชัดเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจเลือกใช้
2.บรรจุภัณฑ์ควรจะช่วยสร้างความเชื่อถือ ความภาคภูมิ และความสะดวกในการใช้งาน
3.ควรเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย
4.ให้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5.ควรให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภท การบรรจุ ชนิดและปริมาณส่วนประกอบ ข้อบ่งใช้และประโยชน์ วิธีการใช้และการเก็บรักษาตลอดจนอายุการใช้งาน
6.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรจะเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายแต่ละตลาด เช่น ภาษาที่ใช้ และรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
7.การที่จะให้บรรจุภัณฑ์สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของตลาดเป้าหมายควรจะออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การนำมาหมุนเวียนแปรสภาพใหม่ (Recycle) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ลดขนาดลง (Reduce)    การไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (Reject) และให้ความสนใจต่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถซ่อมแซม   แก้ไข (Repair) เป็นต้น

 

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website